انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

رضاآپادانا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کتابی از والتر اسکات خاتون دریا . خنیاگر ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

2 کشتن شتر نحر ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

3 جزیره ای نفتی در جنوب لاوان ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

4 طرح پیشنهادی ایده ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

5 قول وعده ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

6 دربان قاپوچی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

7 دربان نگهبان . بواب ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

8 آدمیرال دریاسالار ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

9 رنجور خسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

10 سرشت و طبیعت طینت . ناتور ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

11 سرشت و طبیعت ماهیت ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

12 کیسه پول انبان ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

13 کلسترول مفید خون ال ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

14 خاکی خاضع . افتاده . زمینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

15 بردباری حلم . صبوری . شکیبایی . مدارا ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

16 ریوه فریب . مکر ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

17 شهر آورد دربی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

18 بازگردانیدن استرداد .پس فرستادن ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

19 غلاف شمشیر نیام ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

20 استفاده از ماسوا ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

21 به جز الا . مگر . غیراز ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

22 کهنه و پوسیده رث ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

23 قول عمل . کنش . کار ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

24 ژورنال مجله ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

25 میانه روی اعتدال . مدارا ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

26 از خدایان هندو شیوا ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

27 کلیسایی در اصفهان وانگ ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

28 حوالی گرداگرد ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

29 غائب ناپیدا ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

30 حوالی اطراف . اکناف . محیط ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

31 میانه رو اعتدال ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

32 ژورنال مجله ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

33 قول تعهد ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

34 شورش اشوب گر . بلوا ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

35 نشان ایز ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

36 بازگردانیدن اعاده ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

37 اسانی یسر ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

38 وجود بود . هست ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

39 شیوه رفتار مشی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

40 حلم خواب ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

41 خاک تراب ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

42 پرنده ای شبیه جغد چوک ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

43 از صور فلکی جوزا ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

44 پسوند نسبت چه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

45 متعلق وابسته ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

46 مثانه ابدان ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

47 مستقل غیروابسته ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

48 صاعقه ابرنجک ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

49 صاعقه آذرخش ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

50 ثاقب تابان . روشن . فروزان .نافذ ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

51 دیبای رومی رنگارنگ بوقلمون ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

52 دستیار دن کیشوت سانکو ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

53 اتش اذر ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

54 خانه و منزل کد ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

55 موسیقی کودکان ارف ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

56 کشک سیاه ترف ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

57 ثواب اجر ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

58 بیگانه خارجی ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

59 غربال ماشوب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

60 غریب اجانب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

61 زندیق بی دین .کافر ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

62 فرمان مغولی یرلیغ ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

63 کارگردان بید مجنون مجیدمجیدی ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

64 کارگردان آمریکایی بن هور وایلر ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

65 نوعی فرش قالی ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

66 کارگردان زن واکنش پنجم میلانی ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

67 نخجیر شکارگاه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

68 طلبیدن خواندن . خواستن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

69 گشایش استفتاح ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

70 ریاضی دان اسکاتلندی نپر ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

71 پاره آتش اتش پاره ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

72 سبب الت . علت ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

73 فروغ و پرتو تبش ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

74 رودی در نروژ التا ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

75 جهد تلاش ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

76 پدر فیزیک ایران دکترحسابی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

77 جان سپار فدایی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

78 کلمه تصدیق تایید ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

79 یک چند روزگاری ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

80 چندی روزگاری ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

81 اسباب ادوات ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

82 دنج دورافتاده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

83 خواری پست ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

84 تیز هوشی دها ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

85 شوروذوق وجد ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

86 شور و شوق وجد ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

87 حس فهم ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

88 شعر سهراب مرگ رنگ ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

89 گمان داشتن ارتیاب ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

90 جسارت دلیری . شهامت ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

91 نوعی فلز کروم ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

92 کاشف هیدروژن کاوندیش ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

93 رتبه اشل ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

94 بی فرزند ابتر ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

95 خستگی کوفتگی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

96 خستگی ملالت ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

97 ترفند و فریفتن اغوا ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

98 یله رها ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

99 حمد شکر ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

100 پند حکمت ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

101 از سبزیجات شلغم ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

102 فلز پر مصرف در دندانسازی ایندیم ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

103 فرومایه خس ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

104 نقشه جغرافیا اطلس ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

105 رافت شفقت ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

106 عیسوی نصرانی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

107 کار دشوار مساله ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

108 اثر فخرالدین اسعد گرگانی ویس ورامین ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

109 غت نادان ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

110 گوارا مهنا ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

111 چارسو چهارراه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

112 پر و لبریز اکنده ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

113 کوشش فعالیت ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

114 جربزه شایستگی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

115 بحق سزاوار ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

116 میل کردن ارزو ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

117 قیچی مطبوعات منقاش ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

118 حلم صبوری ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

119 همسر اسکندر رخسانه.رکسانه هم گفته میشود ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

120 آب زیرزمینی هیدروسفر ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

121 عیون چشم زخم ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

122 جدید اخیر ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

123 تراوش کننده تراوا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

124 سخت و محکم رست ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

125 اجرا انجام ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

126 ناشنوا اصم ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

127 کامروایی موفقیت ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

128 اراذل اجامر ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

129 کوشش تقلا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

130 نامه رسان اسک دار ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

131 بی عار رسوایی ١٣٩٧/٠٧/١١
|

132 شاعر معروف ایتالیایی لئوپاردی
دانته
بوگاچیو
١٣٩٧/٠٧/١١
|

133 از عناصر هانیم ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

134 خمار روبند ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

135 نزاع اختلاف ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

136 پشتیبان اسلاف ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

137 ریزه و کم بها خرت ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

138 ضعیف و رنجور دردمند ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

139 رنجور دردمند ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

140 مساوی تکاقو ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

141 مساوی شدن تکافو ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

142 قاعده و روش استاندارد ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

143 قاعده استاندارد ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

144 مالک بودن ارباب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

145 جفنگ ناچیز ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

146 به جا آوردن گذاردن ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

147 عهد سوگند ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

148 کوره آجرپزی (رشت) چار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

149 کنایه از فردی است که بزبیاری ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

150 مرد خود پسند اشم ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

151 کشاورز کدیور ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

152 قره قروت پینوک ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

153 داد و ستد کالایی تهاتر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

154 جانب طف ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

155 جانب و کنار طف ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

156 حق درست ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

157 ذباب زنبور
مگس
١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

158 هلاهل رز ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

159 آبشاری در لرستان تاف
نوژیان
١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

160 گشایش سعه ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

161 غذای آماده فست فود ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

162 کلمه ارزو کام ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

163 لبیک گفتن تلبیه ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

164 ناامیدی ایس ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

165 اشتغال افروزش ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

166 استخدام افروزش ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

167 پنهان نهفته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

168 اشتغال افروزش ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

169 پنهان و مخفی نهفته ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

170 مراجعت کردن واپس امدن ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

171 کمدین معروف دین ماتین ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

172 عارف خداشناس ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

173 بیمار اسقام ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

174 از حیوانات دریایی قورباغه ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

175 کاسنی هندبا ١٣٩٧/٠٦/١١
|

176 حدیث گفته ١٣٩٧/٠٦/١١
|

177 پاکدامنی پارسایی ١٣٩٧/٠٦/١١
|

178 شکاف کوچک چاک ١٣٩٧/٠٦/١١
|

179 مبهم غامض ١٣٩٧/٠٦/١١
|

180 دست نخورده اکبند ١٣٩٧/٠٦/١١
|

181 ملخ دریایی روبیان ١٣٩٧/٠٦/١١
|

182 اثری از گی دوموپاسان هورلا ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

183 غایات بیشه ها ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

184 جدی مهم ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

185 ذاخر مال اندوز ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

186 واحد وزن قدیمی رطل ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

187 افسانه و قصه الک ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

188 نزدیکتر ادنی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

189 جذاب و جالب دلربا ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

190 خالص کردن تخلیص ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

191 خالص تخلیص ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

192 جرایم گناه ها ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

193 مشهود مبرهن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

194 قابل حصول دست یابی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

195 حصول دست یابی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

196 رونوشت برداشتن استکتاب ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

197 خوش گذرانی چلچلی ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

198 بخش دپارتمان ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

199 امتیاز آوانس ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

200 شیوا غرا ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

201 هیچ عدم وجود ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

202 چرت و پرت مهمل ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

203 اثری از داستایوفسکی همزاد ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

204 ابله انگ ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

205 گناه حرج ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

206 گناه وزر ١٣٩٧/٠٥/١٧
|