برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضارضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تطابق، سازگاری، هماهنگی ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

2 تجزیه کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

3 سطح مجاز ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

4 به طور پایدار ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

5 وزش
مثال:
comfortable trade winds
وزش بادهای ملایم
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

6 ملایم ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

7 رسیدگی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

8 ناسازگار ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

9 کناره ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

10 فرایند ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

11 ورودی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

12 نشست ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

13 حرکت، جریان یافتن ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

14 هدف ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

15 گیاخاک ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

16 مستمر ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

17 احیاء ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

18 عایق ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

19 فرعی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

20 یکی در نظر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|