برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضوان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تجربه؛ تجربه ست دیگه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

2 ارج نهادن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

3 لب به لب ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

4 بار موتور ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

5 مسیر ابزار ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

6 توان فرزکاری ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

7 تراشکاری ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

8 حرکات حذف ماده ، حرکات براده برداری ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

9 کلگی ، گلویی ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

10 ماشین فرز ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

11 آزمایشات برشی ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

12 تراشکاری ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

13 موقعیت دهی ١٣٩٧/٠١/٠٢
|

14 عملیات موقعیت دهی ١٣٩٧/٠١/٠١
|

15 برای مثال
١٣٩٧/٠١/٠١
|

16 سیالات برشی،سیالاتی هستند که برای خنک کاری و تمیز کردن محل برشی استفاده می شوند. ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

17 Automatic Tool Change تعویض اتوماتیک ابزار برشی ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

18 ماشین خم کاری، خم کن ضربه ای ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

19 جابه جایی قطعه کار ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

20 افزایش بازدهی،بهبود بازدهی ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

21 صنعتی ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

22 ماشین خم کار صنعتی، خم کن ضربه ای صنعتی ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

23 تعویض اتوماتیک ابزار ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

24 برشکاری در هوا ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

25 حرکت مولد ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

26 (مکانیک)پیشروی ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

27 تراشکاری ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

28 سایش سطح آزاد ابزار ١٣٩٦/١٢/٢١
|

29 نرخ پیشروی ١٣٩٦/١٢/٢١
|

30 سایش ابزار ١٣٩٦/١٢/٢١
|

31 حذف ماده ، براده برداری ١٣٩٦/١٢/٢١
|

32 ماشین سنتر ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

33 فرز کف تراش ١٣٩٦/١٢/١٨
|

34 ماشین ابزار ١٣٩٦/١٢/١٨
|