برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسماعیل صالح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اقساطی، پرداخت چند دفعه ای، چکی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

2 برگرفته از داستان قدیمی یونانی که در آن سگی از شدت گرمای بیرون به انبار یونجه رفته و روی یونجه های می خوابد. بعد گاوی برای خوردن یونجه وارد می شود ول ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

3 دلسرد شدن
١٣٩٨/١١/٢٤
|