برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدمهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعل کمکی کامل زمان حال از مصدر to do انجام دادن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

2 گذشته(am/is/are) ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

3 گذاشتن،قطع کردن(تلفن) ١٣٩٧/٠٥/١٥
|