برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رویا شهریاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ریتیل
فروشگاه‌داری
** در ترجمه "خرده فروشی" مفهومی قدیمی و ناقص از صنعت retail است لذا بهتر است همان کلمه "ریتیل" استفاده شود و اگر بخواهیم از ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

2 اشغال کردن
به خود اختصاص دادن
پر کردن
فضا را گرفتن
١٣٩٩/٠١/١٨
|

3 منطقه تجاری ١٣٩٩/٠١/١٧
|

4 چند منظوره
١٣٩٩/٠١/١٠
|