برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعیده شاه محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غلبه کردن ، مهار کردن
restrain sb's emotion, conquer sb's feelings
keep your emotion hidden inside you
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

2
تا حد مرگ نگران بودم - داشتم می‌مردم از نگرانی - از دلواپسی کم مونده بود پس بیافتم
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

3 انتظار، چشم به راهی، امید، نوید
He was attracted by the prospect of spiritual redemption
نوید رستگاری روحی او را جلب کرد.
I was ridiculously ...
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

4 درست از آب در نیامدن
If a set of fact does not add up, it does not provide a reasonable explanation for a situation
١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

5 کنجکاو شدن، متعجب شدن ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

6 قابل نفوذ ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

7 هرنوع ترفند، مهارت، میانبر و روش جدیدی که باعث افزایش بهره‌وری و کارایی در تمام جنبه‌های زندگی شود.
ترفندهای روزمره
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|