برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدیه صبوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انحلال ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

2 جداسازی ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

3 کفساز ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

4 پایداری ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

5 معکوس ١٣٩٧/٠٧/١٣
|