برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سادات سیدایی

سادات سیدایی I'm kin on learning English

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عزیز دور دونه ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

2 باید با سرعت برق و باد برسم خونه _ ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

3 باعقل جور در آمدن_ منطقی بودن _ دلیل آوردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

4 آشفته و پریشان شدن_ دلشوره داشتن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

5 طرفش نمیرم ، نزدیکش نمیشم ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|