برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید ناصحی

سعید ناصحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کسی که وام گرفته است مقترض است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

2 مدارا کردن با یکدیگر(ملاحضه هم را نمودن) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

3 کسی که از بابت وصیت(کننده)مالی یا منفعتی یا تمیلک عینی به نفع او می رسد(موصی له)است ١٣٩٨/١١/٢٥
|

4 منجز=بی قید و شرط بودن.قابل حال شدن در هر زمانی به اراده ١٣٩٨/١١/٢١
|

5 اعتراض شخص( دارنده برات) از عدم قبولی (برات) توسط براتگیر ١٣٩٨/١١/١٤
|