برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ثاقب خانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تغییرشکل ١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 ارزیابی کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

3 بین
Inter laminar
بین لایه ای
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

4 شکسته ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

5 زبره پاشی در عمران
Sand blasting ماسه پاشی
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

6 تارسازی ،فرآیند تار سازی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

7 خمیر ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

8 ساختار درهم گره خورده ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

9 دوجهته ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

10 مشبک،شبکه مانند،مش، ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|