برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سرگل رضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پرداخت ١٣٩٩/٠١/١١
|

2 اتیکت گذازی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

3 حاوی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

4 کاهش یافته ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

5 مجموع ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

6 تقلبی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

7 شناور شدن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

8 ازاد شد ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

9 باز داشت ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

10 مانع شدن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

11 شدت یافتن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

12 شفا یافتن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

13 دادرس ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

14 جمع شدگی ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

15 فشرده ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

16 رویت شده
دیده شده
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

17 نطم دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

18 نظم دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

19 به جنبش در اوردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

20 انرژی بخش ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

21 حایل ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

22 باز داشتن
عدم حرکت
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

23 قبول نکردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

24 محدود کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

25 مشهور
معروف
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

26 نما
طرح
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

27 پژوهشگران ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

28 پروژه ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

29 جراحت ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

30 انتقال دهنده های عصبی ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

31 گوناگون ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

32 مرض ١٣٩٨/١٢/٢١
|

33 بهبود نیافتن ١٣٩٨/١٢/٢١
|

34 انتقال
سرایت
١٣٩٨/١٢/٢١
|

35 بر اثر ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

36 تمیز دادن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

37 مدرک تحصیلی ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

38 از یاد بردن ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

39 گردهمایی ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

40 دوری کردن ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

41 اتفاق ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

42 پست کردن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

43 قبول کردن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

44 جستجو کردن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

45 گرفته شده از
دریافت شده از
١٣٩٨/١١/٢٤
|

46 صرف کردن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

47 اولین ١٣٩٨/١١/٢٣
|