برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سحر دوکوهکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برای کودکان و نورادان: بغل کردن ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

2 مهر مادری ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

3 اجرایی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

4 اخلالگر ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

5 اطلاعات جزٸی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

6 گله و شکایت کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

7 مجموعه بازی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

8 با توجه به معنی در جمله، به معنی قرار دادن هم میشود ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|