برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 موجر ١٣٩٧/١٠/١٠
|

2 مال اجاره ١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 احتکار کردن ١٣٩٧/١٠/١٠
|