برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمانه میرزائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سردرآورن از چیزی
they try to make sense of that problem
آنها سعی کردند از مشکل سر دربیاورند
١٣٩٨/٠٣/١٥
|