برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمانه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Confidence ١٣٩٨/١١/٢٢
|

2 Present=هدیه
Percent =درصد
١٣٩٨/١٠/١٧
|

3 بی حوصله
boringly = خسته بی حوصله کسل
Brain = مغز
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

4 Relevant to ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

5 نا مربوط به ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

6 عوض کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

7 حفظ کردن
مدیریت کردن
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

8 خواستن یا سوال کردن
Ask him = از او بخواه
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

9 علاوه بر زنگ زدن این معانی نیز می شود
رسیدن
خواستن
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

10 علاوه بر قلب معنی از حفظ خواندن نیز دارد. ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

11 at Last = در نهایت
at least = حداقل
at the end = در پایان
in the end = سرانجام نهایتن
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

12 حقوق
مزد کار
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

13 چند
a couple of day. چند روزی
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

14 Data=information
اطلاعات
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

15 شخصیت ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

16 در عوض، به جای
instead =return
١٣٩٨/٠٩/١٣
|