برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نان مخصوص همبرگر ١٣٩٩/٠١/١٠
|

2 چای صاف کن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

3 پودر قند ١٣٩٩/٠١/١٠
|

4 نان بیات ١٣٩٩/٠١/١٠
|

5 شیر خشک ١٣٩٩/٠١/١٠
|

6 شیر مادر ١٣٩٩/٠١/١٠
|

7 شیر پاستوریزه ١٣٩٩/٠١/١٠
|

8 حلقه رو در قوطی برای باز کردن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

9 دندان درد ١٣٩٩/٠١/١٠
|

10 شیر یا خط ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

11 پیش آمدگی لبه بام ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

12 پیش آمدگی لبه بام ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

13 خط ریش ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

14 اشتباه گفتن (I was wrong) ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

15 پیاده روی به قصد لذت بردن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

16 دروغ شاخدار ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

17 جیغ بنفش ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

18 دزدی از بانک ١٣٩٩/٠١/٠٥
|