برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمیرا آقایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انجام دادن (وظیفه) ١٣٩٨/١١/٠٧
|

2 انجام دادن(وظیفه) ١٣٩٨/١١/٠٧
|