برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سها

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حذف در زبانشناسی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

2 حذف در زبانشناسی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

3 مقوله بندی ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

4 روشن ساختن واضح کردن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

5 استناد کردن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

6 استناد کردن رجوع کردن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

7 اهمیت دادن _مهم جلوه دادن ١٣٩٧/١٢/١٥
|

8 گفتگو ١٣٩٧/١٢/١٣
|

9 ایجاد شدن یافت شدن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|