برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رها فرهمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تعریف کردن شرح دادن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

2 یعنی خراب یا هدر نرفتن👉 ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|