برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهسا قربانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 امتناع کردن ،رد کردن
refuseمتضاد است باaccept
Acceptیعنی قبول کردن
١٣٩٨/٠٣/١٢
|

2 شرکت کردن ١٣٩٨/٠٣/١١
|

3 بزرگ ،عمده،رشته تحصیلی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

4 رفتار کرد ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

5 معنی fightبه زبان ترکی
Dava,d��ş
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

6 Plane ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

7 Wishیعنی آرزو کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

8 به تاخیر افتادن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|