برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام نصرتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قیمت نهایی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

2 صورت حساب در امد ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

3 شرکت پر معادله ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

4 قیمت مطلوب ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

5 اقتصاد اشفته ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

6 مالی ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

7 کار روز مزدی ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

8 سهام راکد ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

9 بودجه نامحدود ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

10 در امد کلی ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

11 چک قابل انتقال ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

12 بودجه متداول ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

13 بازار پرونقم میشه ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

14 ساختار تجاری ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

15 دارایی پنهان ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

16 تنگنای اقتصادی،فشار اقتصادی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

17 سهام کم ارزش ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

18 پیشگام در بازار ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

19 طبقه کارگری ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

20 فقر انبوه ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

21 حساب مسدود شده ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

22 غیر قابل وصول ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

23 تجارت ازاد ١٣٩٨/٠٧/١١
|

24 رونق بازار ١٣٩٨/٠٧/١٠
|