برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مهران زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بسط دادن [موضوع] ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

2 از این گذشته - حتی بیشتر ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

3 حق حاکمیت [محدود]
به رسمیت شناختن حق حاکمیت پاره‌ای از اقلیم یا کشوری
١٣٩٩/٠٤/١١
|

4 به دردخور، به دردخور بودن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

5 جنبل کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

6 گرز جنگی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|