برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 A large number of people in one place
تعداد زیادی مردم در یک مکان
A group of people
یک گروه از مردم
Crowd=👪
😄😄😄😄😄😄😄😄
....S ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|