برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مجید هادی نیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حرف گوش کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 اخرج کردن
تعدیل نیرو
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

3 با گریه به خواسته ی خود رسیدن ١٣٩٨/١١/٢٨
|

4 پایه،ابتدایی ١٣٩٨/١١/٢٥
|

5 ورودیه گرفتن مٹلا دانشگاه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

6 ایمیل کلاهبرداری ١٣٩٨/١٠/١٣
|

7 ارتباط تعاملی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

8 دور از کیبورد ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

9 قابلیت ، لیاقت داشتن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

10 در حضور جمع ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

11 آت را به برق بزن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

12 در رابطه با همه چیز خواندن ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

13 دوباره رابطه برقرار کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|