برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مجید هادی نیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با گریه به خواسته ی خود رسیدن ١٣٩٨/١١/٢٨
|

2 پایه،ابتدایی ١٣٩٨/١١/٢٥
|

3 ورودیه گرفتن مٹلا دانشگاه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

4 ایمیل کلاهبرداری ١٣٩٨/١٠/١٣
|

5 ارتباط تعاملی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

6 دور از کیبورد ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

7 قابلیت ، لیاقت داشتن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

8 در حضور جمع ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

9 آت را به برق بزن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

10 در رابطه با همه چیز خواندن ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

11 دوباره رابطه برقرار کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|