برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Seyyedalith

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمانی که بیمار روی صندلی دندانپزشکی نشسته و برایش کار انجام می‌شود. ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 ضریب کشسانی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

3 فشرده شدن در چیزی ١٣٩٨/١٢/١٩
|

4 ... که قرار است فلان باشد ١٣٩٨/١٢/١٩
|

5 وسط قرار گرفته ١٣٩٨/١٢/١٩
|

6 صفت مالکیت تو
Your
١٣٩٨/١٢/١١
|

7 دارم میرم ١٣٩٨/١٢/١١
|

8 پذیرفتن چیزی برای جلوگیری از بحث بیشتر درباره‌ی اختلاف نظر ١٣٩٨/١٢/١١
|

9 وایسا!
امر به توقف فوری کاری که در حال انجام است
١٣٩٨/١٢/١١
|

10 در حال ...
چیزی که در حال انجامه ولی هنوز تمام نشده.
١٣٩٨/١٢/١٠
|

11 رسوب کردن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

12 فشار نسبی اکسیژن در خون ١٣٩٨/١١/١٣
|

13 برجستگی استخوان مربوط به دندان‌ها در فک بالا و پایین ١٣٩٨/١٠/٢٨
|