برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهریار بهرامی اقدم

واژه گر چند زبانه، مهندس مکانیک، کارشناس ارشد زبان شناسی، مترجم و ویراستار با سابقه.دوستدار پروپا قرص زبان فارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یکی از گزینه ها می تواند" دربندان" باشد. به این جمله توجه کنید:
Within a few days, a petition to the nation's president urging for the disbandment ...
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

2 پهباد و ربات پرنده هر دودرست است.unmanned aerial vehicle/ unmanned aircraft system ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

3 نقطه ی حساس ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

4 بُرِش ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

5 مرکز اطلاعات ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

6 یکی از معادل ها می تواندستاد یا ستادِ ویژه باشد. کما این که در خبر ها از ستاد ملی مقابله با کرونا این طور یاد می کنند:
National Corona-virus Comba ...
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

7 از پوستۀ خود بیرون آمدن/درآمدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

8 همایند مناسب است.تعریف پزشکی می گوید: symptom هرگونه نمودِ ذهنی بیماری است. برعکس،نشانهsign عینی است. خونی که از بینی بیمار می آید،یک نشانه است؛ برای ... ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

9 بَر هَم سایی، در اصطلاح مکانیک و در بیان تماس دوقطعه ی ساینده روی هم ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

10 احساس مَه و ماتی؛ احساس هپروتی ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

11 غش و ضعف ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

12 مَنگی .می گویند انگار طرف گیج و مَنگ است. در متن آمده: dizziness and light- headedness ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

13 دل آشوبی. این واژه در متن همراه احساس تهوع آمده بود.دل آشوبی حالت جسمی است، وبرای بیان حالت روحی، می شود از دل آشفتگی استفاده کرد." ...رد پا ها گر نم ... ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

14 تند زدن قلب که با تپش معمولی یا ضربان عادی فرق می کند. ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

15 تاپ تاپ زدن قلب ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

16 هماوند؛ وبه صورت اسم مصدر یا صفت جانشین اسم هم به کار می رود؛ هماوندی
از نظر تاریخی(> Webster) محل پیوند دو آوند در گیاه است. من در یکم متن الکترو ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 pressure point
• Hospitals are a pressure point for the entire health system.
• بیمارستان ها نقطه ی حساس کلّ نظام سلامت هستند
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 sliver
• a sliver of apple pie
• یک برش پای سیب
١٣٩٩/٠١/٢٤
|