برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شبنم اقبال زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خبر خوب
با لحن خوبی چیزی را خاتمه دادن
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

2 با اینکه بعید به نظر می رسید. ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

3 بدون چشمداشت کار خوب انجام دادن ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

4 چلغوز ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

5 شغل بخصوص شغلی که موقتی باشد. ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

6 ضایع ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

7 فراواقعی ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

8 مصمم بودن برای انجام کاری ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

9 اعتراض و عدم رضایت خود را اشکارا و با صراحت اعلام کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

10 تمایل همجنس گرایی خود را آشکارا اعلام کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

11 بر روی لبه ی پرتگاه قدم برداشتن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

12 پا در هوا ماندن و نامعلومی عاقبت ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

13 مثل خر در گل گیر کردن be in over my head ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

14 قشقرق ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

15 ناله و مویه ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

16 سرمایه ی اولیه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

17 دیر وقت یا صبح خیلی زود ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

18 حتی لحظه ای تعلل نکردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

19 سردسته ی جاسوس ها ١٣٩٨/٠٩/١١
|

20 با دم گردو شکستن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

21 تحقیر شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

22 تخته ی موج سواری ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

23 همش ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

24 با تردید ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

25 مراقب امتحان ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

26 چسب برزنتی ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

27 الکتریسیته ی ساکن ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

28 خدا را چه دیدی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

29 خل و چل وار برخورد کردن
خل و چل شدن
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

30 سوت و کور ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

31 جانماز آب کش ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

32 نمونه ی بارز چیزی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

33 مدتی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

34 پول خون ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

35 بهترین گزینه ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

36 وقتی زمان عمل می رسد. ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

37 زیر سوال بردن هم معنا می ده ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

38 مرغ کسی یه پا داشتن ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

39 دل به دریا زدن ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

40 معنی بالاخره سرانجام هم می ده eventually ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

41 اسکل ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

42 بای بای ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

43 چوب جیزی را خوردن و بعد یاد گرفتن ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

44 متظاهر ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

45 یا خدا! ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

46 حرف هام یادت باشه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

47 وسط معرکه
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

48 ایاغ ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

49 گلیم خود را از آب کشیدن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

50 این بار ١٣٩٨/٠٤/٣١
|