برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شمس الدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نامحتَمَل، غیرمنظره ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

2 مشکل گشا ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

3 مبهوت، متعجب، گیج و منگ ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

4 کلید زدن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

5 تنش زدایی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

6 در قبال ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

7 مترادف با hide
پنهان کردن
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

8 گیج کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

9 چشم انداز، نقطه نظر، دیدگاه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

10 متعارض ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

11 مترادف با exploit، abuse
سوار بر کسی شدن، سوءاستفاده از کسی کردن
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

12 نقش مکمل [در سینما]
وقتی مثلا دو کمدین یا بازیگر کنار یکدیگر نقش ایفا می کنند.
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

13 ایرانشناس ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

14 کم وبیش قطعاً ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

15 هواپیمای سوخت رسان ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

16 هر آن چه ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

17 سهام ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

18 خارن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

19 پیامد، نتیجه، مترادف با implication

١٣٩٩/٠٣/١٦
|

20 ارتشی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

21 گاهی به معنای �بیش از، بالاتر از، افزون بر� آمده است.
they expect to spend north of $6 million for this latest campaign
آنها انتظار دارند که بی ...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

22 تعیین کننده ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

23 جزئی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

24 چالاکی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|