برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سوسن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 to help with something
در چیزی کمک کردن
He always helps with the housework.
او همیشه در کار خانه کمک می‌کند.
١٣٩٨/١١/٣٠
|