برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهرزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متن یا محتوا ١٣٩٧/١١/٢٦
|

2 کمی سازی... یا کمیت چیزی را تعیین کردن ١٣٩٧/١١/٢٦
|