برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیامک نامداری قرقانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 I know you completely ١٣٩٦/١١/٠١
|

2 No problem ١٣٩٦/١١/٠١
|

3 Hurry up ١٣٩٦/١١/٠١
|