برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Behzadi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به نگاه كردن ادامه دادن ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

2 نيروى كار ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

3 تيم ميزبان
hometeam#away-team
away -team=تيم مهمان
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

4 همين دور و بر .همين نزديكي ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

5 همين دور و بر،همين نزديكي ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

6 خراب ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

7 سر جاى خود گذاشتن ١٣٩٩/٠١/٢١
|

8 دور زدن و برگشتن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

9 نا مرتب،نا منظم
in the order#out of order
خراب(وسيله)
Out of order
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

10 محبوس بودن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

11 در خواست براى كار دادن
applying for a job
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

12 شستن ظروف
do the dishes
Wash the dishes
do the washing-up
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

13 شستن ظرف ها
do the dishes
Wash the dishes
do the washing -up
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

14 به تو ربطي ندارد.
به تو مربوط نيست.
...Keep your nose out of
١٣٩٨/١٢/٢٩
|