برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسم آزادی

سیمرغ شدوپرکشید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انسان های بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن از کسی اجازه نمی گیرند.نه تنها اجازه نمی گیرند بلکه چون به مقام کن نائل شدند به قدرت دخل تصرف درامور دست پی ... ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

2 یدطولای تو 🌺🌺🌺

سیر توحید شکفت قصه پویایی ما
درس تاریخ نوشت قدرت یکتایی ما

رسم شیدایی ماجام جهان بین بود
گوهر جان بدم ای مونس ...
١٣٩٨/١٠/٢٩
|

3 معنی تحلیل امروز: حضرت امام راحل ابهت آمریکا راباجمله معروفش شکست؛ آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
امروزشهادت سردار سلیمانی به دست خبیث‌ترین افراد ...
١٣٩٨/١٠/١٧
|

4 یعنی زبان حال سردار دلها ست
@@@
با درد بساز چون دوای تو منم
در کس منگر که آشنای تو منم

گر کشته شوی مگوکه من کشته شدم
شکرانه بده که ...
١٣٩٨/١٠/١٧
|

5 حضرت امام راحل ابهت آمریکا راباجمله معروفش شکست؛ آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
امروزشهادت سردار سلیمانی به دست خبیث‌ترین افراد عالم یعنی آمریکا ...
١٣٩٨/١٠/١٤
|

6 حضرت امام ابهت آمریکا رابااین جمله معروف شکست�آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند�
شهادت سردار سلیمانی به دست خبیث‌ترین افراد عالم یعنی آمریکایی‌ها و ا ...
١٣٩٨/١٠/١٤
|

7 جایگاه واقعی زن در اسلام
زمانی که دختر است،دروازه جنت رابرای پدرش باز میکند.
زمانی که همسراست،دین شوهرش را تکمیل میکند.
زمانی که مادر است،جن ...
١٣٩٨/١٠/١١
|

8 بصیرت یعنی قدرت تشخیص بین خوب وخوبتر
آنکه اول است بهترنیست،یعنی شاخص‌های بهتربودن لزوما زیبایی،ثروت،قدرت،تخصص و داشتن موقعیت اجتماعی نیست،
چون ...
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

9 بصیرت یعنی قدرت تشخیص بین خوب وخوبتر
آنکه اول است بهترنیست،یعنی شاخص‌های بهتربودن لزوما زیبایی،ثروت،قدرت،تخصص و داشتن موقعیت اجتماعی نیست،
چون ...
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

10 فریب تربیت باغبان مخور ای گل
که آب می دهد اما گلاب می گیرد
١٣٩٨/١٠/٠٤
|

11 تک تک قدم هایم آقا نذرظهورت می کنم
آن لحظه های ناب راجمله نثارت می کنم
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

12 يعني
مراعهديست باجانان كه تاجان دربدن دارم
هواداران کویش راچوجان خویشتن دارم
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

13 يعني نذر هردوچشم یار
*****
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
بیاکزچشم بیمارت هزاران درد بر چینم

اشاره به فرمایش
حب الحسین یجم ...
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

14 یعنی سفره آرایی وضیافت
دراصطلاح عام یعنی مهیاکردن،بسترسازی وفراهم کردن زمینه ها، ایجاد فرصت برای سایرین
بطورمثال؛فلانی برسرسفره فلانی نشسته
١٣٩٨/٠٧/١٣
|

15 ساعت درونی در واقع پاسخ تکامل به تحولات نورى و حرارتی پیرامون ماست. به زبان ساده‌ تنظیم فعالیت‌هاى بدنی مناسب در روز و شب، محصول هدایت و تنظیم این سا ... ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

16 خوش نقاب؛يعني كسي كه دلخوش واميدوارپشت پرده غيبت نشسته است.👌خوش نقاب؛يعني كسي كه منتظر مردمان صالح است آنهایی که مفهوم شايسته سالارى را درجامعه مدنی ... ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

17 👌خوش نقاب
یعنی؛منتظران مصلح🔅"اصلاحگر"خودباید صالح"☯یعنی شایسته ی سالار"باشند.
مه من نقاب بگشا زحریم کبریایی
که بتان فرو گذارند اساس خودنما ...
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

18 یعنی زمانی که اراده شخصی ما درخواست خدا قراربگیرد.
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

19 یعنی کسانی که به جاودانگی می اندیشند.
مرگ اگرمرداست گونزدمن آی
تادرآغوشش فشارم تنگ تنگ
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

20 یعنی کسی که ازدرد لذت می برد.
گرطبیبانه بیایی به سربالینم
به دوعالم ندهم لذت بیماری را
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

21 یعنی شدت تب حالتی شبیه بیهوشی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

22 یعنی در ذات حق گنج بی پایان نهفته است.
خدا در روزعاشورا جلوه ای از گنج مخفی اش را رونمایی کرده است.

من بخال لبت ای دوست گرفتارشدم
چشم بی ...
١٣٩٨/٠٦/١٩
|

23 من بخال لبت ای دوست گرفتارشدم
چشم بیمار تورا دیدم وبیمارشدم

...وفرداجلوه ای ازجمالش رابه رخ می کشد.
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

24 یعنی مادران نیمی ازدنیاهستندونیم دیگر رامی سازند.* عشق شیرین*

مادرم داد
به من درس
وفاداری ر ا
عشق شیرین توآمیخته شدبا ...
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

25 یعنی گوهری که درون صدف دل نهفته باشد.
معظم له فرمود:
به بسم الله الرحمن الرحیم است
که بینی نطفه ای"دریتیم"است
********
گوهراشک
١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

26 یعنی عشق پاک ،زلال وناب
شاعری خوش ذوق چه لطیف گفت
من قطره ام وتو روح اقیانوسی
من با دل تو،توباسحرمانوسی

زیباست طلوع عشق درساحل تو
...
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

27 یعنی گریه باتوجه به حالات درونی فرد شکل می گیرد،جالب این که پنهان کردنی نیست و اولین کسی است که مزه اش رامی چشد. ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

28 بصیرت یعنی انتخاب بین خوب وخوبتر
آنکه اول است بهترنیست
آنکه بهتراست اول است
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

29 بصیرت یعنی انتخاب بین خوب وخوبتر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

30 یعنی مراتب حضور
***
گربه ظاهرآدمی انسان بدی
احمدو بوجهل را یکسان بدی
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

31 روز روشن هرکه اوجوید چراغ
عین جستن،کوریش دارد بلاغ

درمیان روزگفتن روزکو؟
خویش رسواکردن است ای روزجو
****
یعنی عالم محضرخداست
١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

32 انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند.
نه تنهااجازه نمی گیردبلکه برای تحقق آیات الهی به مقام کن رسیده اند بدین معناکه ام ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

33 انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند.
نه تنهااجازه نمی گیردبلکه برای تحقق آیات الهی به مقام کن رسیده اند به این معناکه ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

34 زن ومرد ازدوتایی هایی است که ضدهم وبرای یکدیگر لازم وضروری هستندتابه تعادل برسند، به عبارتی هم کفوباشند
تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشدوکمال شو ...
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

35 کلمه"اعداد"یعنی تهیه کردن چیزی،تا انسان با آن چیز به هدف دیگری برسد.
مثل هیزم وکبریت علت تهیه آتش است
که اگر نبودانسان به هدف مطلوب خود نمی رسد ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

36 یعنی کاری که ازحساسیت،دقت وفوریت لازم برخوردارباشد... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

37 توکل یعنی اعتمادبه خدای سبحان وایمان به اینکه همه اسباب برمحوراوست.البته منافاتی ندارد
بااسباب ظاهری که انسان برای رسیدن به اهداف خودسببیتش مشخص ش ...
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

38 یعنی به خداتوکل کردن،چه بسا اسباب دیگری است که ماازآن
آگاهی نداریم...
سبب تام وتمامی که هرگزازمسببش تخلف نمی پذیردوحامل اراده خدای سبحان است آ ...
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

39 یعنی بایدبه خدا اعتماد کرد،با در نظرگرفتن اسباب وبدانداسباب ظاهری نمونه ای بیش نیست،... ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

40 یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش را در راستای عقل فطری اش هدایت کند.به عبارت بهترکسی که
بتواند ذهن خودآگاهش راباضمیرناخودآگاهش همسونماید.
١٣٩٨/٠٥/٠١
|