انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بصیرت یعنی انتخاب بین خوب وخوبتر
آنکه اول است بهترنیست
آنکه بهتراست اول است
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

2 بصیرت یعنی انتخاب بین خوب وخوبتر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

3 یعنی مراتب حضور
***
گربه ظاهرآدمی انسان بدی
احمدو بوجهل را یکسان بدی
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

4 روز روشن هرکه اوجوید چراغ
عین جستن،کوریش دارد بلاغ

درمیان روزگفتن روزکو؟
خویش رسواکردن است ای روزجو
****
یعنی عالم محضرخداست
١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

5 انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند.
نه تنهااجازه نمی گیردبلکه برای تحقق آیات الهی به مقام کن رسیده اند بدین معناکه ام ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

6 انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند.
نه تنهااجازه نمی گیردبلکه برای تحقق آیات الهی به مقام کن رسیده اند به این معناکه ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

7 زن ومرد ازدوتایی هایی است که ضدهم وبرای یکدیگر لازم وضروری هستندتابه تعادل برسند، به عبارتی هم کفوباشند
تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشدوکمال شو ...
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

8 کلمه"اعداد"یعنی تهیه کردن چیزی،تا انسان با آن چیز به هدف دیگری برسد.
مثل هیزم وکبریت علت تهیه آتش است
که اگر نبودانسان به هدف مطلوب خود نمی رسد ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

9 یعنی کاری که ازحساسیت،دقت وفوریت لازم برخوردارباشد... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

10 توکل یعنی اعتمادبه خدای سبحان وایمان به اینکه همه اسباب برمحوراوست.البته منافاتی ندارد
بااسباب ظاهری که انسان برای رسیدن به اهداف خودسببیتش مشخص ش ...
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

11 یعنی به خداتوکل کردن،چه بسا اسباب دیگری است که ماازآن
آگاهی نداریم...
سبب تام وتمامی که هرگزازمسببش تخلف نمی پذیردوحامل اراده خدای سبحان است آ ...
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

12 یعنی بایدبه خدا اعتماد کرد،با در نظرگرفتن اسباب وبدانداسباب ظاهری نمونه ای بیش نیست،... ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

13 یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش را در راستای عقل فطری اش هدایت کند.به عبارت بهترکسی که
بتواند ذهن خودآگاهش راباضمیرناخودآگاهش همسونماید.
١٣٩٨/٠٥/٠١
|