برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سوگند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Terminal blood vessel ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

2 رگ خونی انتهایی ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

3 وجود قلب در سمت راست بدن به جای سمت چپ ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

4 اتساع غیرطبیعی روده بزرگ ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

5 عملکرد صحیح تیروئید ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

6 بی نظمیِ شکل سلول ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

7 واکنش کاذب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

8 دمای طبیعی بدن ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

9 فلج کاذب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

10 وضعیتی در پوست بعضی افراد که دارای لکه است ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

11 بدشکلی - نقص - ناهنجاری ها ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

12 حجم نرمال خون ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

13 بزرگ شدن بیش از حدِ مثانه ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

14 پیوندبافت بین دو شخص که از نظر ژنتیکی هم سان هستند ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

15 حرکت بیش از حد ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

16 عفونت ثانویه ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|