برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سهیل تقیزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چندوجهی ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

2 لوح ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

3 جهش ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

4 اشکارا.علنا.به وضوح.قابل رویت ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

5 اصلاح وتربیت ١٣٩٨/١٢/٠١
|

6 اختیارباوری ١٣٩٨/١١/٣٠
|

7 انسان های اولیه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

8 پرهیزگاری.تقوا ١٣٩٨/١١/٢٤
|

9 دخالت.مزاحمت ١٣٩٨/١١/٢٤
|

10 دخالت.مزاحمت ١٣٩٨/١١/٢٤
|