برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سهیل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محجوب...فاقدجسارت ١٣٩٨/١١/٠٢
|

2 گمراه کننده..گیج کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

3 متقلب..فریب دهنده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

4 چسبیدن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

5 خودبینی.. ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

6 دور کردن..جداکردن..فاصله انداختن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

7 انجام دادن.. ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

8 مرده.. ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

9 مختلف..متنوع ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

10 فدارسیدن...اتفاق افتادن.. ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

11 به طوریکه..به طریقی که ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

12 به طوریکه..ازطریقه.. ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

13 ادامه داشتن..تداوم داشتن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

14 (چیزی)مال کسی بودن ..تعلق داشتن به ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

15 تنظیم کردن..ترسیم کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

16 تنظیم کردن..ترسیم کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

17 دید.. ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

18 شهردار ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

19 حجیم ترشدن..افزایش حجم و وزن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

20 عمل کردن(جراحی) ١٣٩٨/٠٩/١١
|