برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سهیل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Nondeterminism ١٣٩٨/١١/٠٨
|

2 قراردادن..به کارگذاشتن.. ١٣٩٨/١١/٠٧
|

3 محجوب...فاقدجسارت ١٣٩٨/١١/٠٢
|

4 گمراه کننده..گیج کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

5 متقلب..فریب دهنده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

6 چسبیدن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

7 خودبینی.. ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

8 دور کردن..جداکردن..فاصله انداختن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

9 انجام دادن.. ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

10 مرده.. ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

11 مختلف..متنوع ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

12 فدارسیدن...اتفاق افتادن.. ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

13 به طوریکه..به طریقی که ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

14 به طوریکه..ازطریقه.. ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

15 ادامه داشتن..تداوم داشتن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

16 (چیزی)مال کسی بودن ..تعلق داشتن به ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

17 تنظیم کردن..ترسیم کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

18 تنظیم کردن..ترسیم کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

19 دید.. ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

20 شهردار ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

21 حجیم ترشدن..افزایش حجم و وزن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

22 عمل کردن(جراحی) ١٣٩٨/٠٩/١١
|