برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طاهره والی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شایسته بودن،لیاقت داشتن،ارزش داشتن،سزاوار بودن، ١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 در حال حاضر
هم اکنون
فعلا
١٣٩٨/١١/٢١
|

3 دلار ١٣٩٨/١١/١٧
|

4 قادر به انجام کاری بودن،توانایی انجام کاری را داشتن،از عهده کاری بر آمدن
be capable of doing somthing
١٣٩٨/١١/١٥
|

5 باخبر بودن،مطلع بودن،در جریان بودن،متوجه بودن،مستحضر بودن ١٣٩٨/١١/١١
|

6 لباس زیبا وفاخر پوشیده بود،هفت قلم آرایش کرده بود ١٣٩٨/١١/٠٩
|

7 لباس فاخر و زیبا پوشیدن ،خود را آراستن ١٣٩٨/١١/٠٩
|