برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شکار شده ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

2 حلقه ها ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

3 پرتو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

4 Horn ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

5 Cataract ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|