برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

English Teacher

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 a small electric light that you carry in your hand
چراغ قوه
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

2 سکه ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

3 The pieces used to play chess and the board on which the game is played
میز شطرنج
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

4 آشنا شدن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|