برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غزل سادات موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درپوش ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

2 استخر ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

3 سنگ نوردی ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

4 قرار داشتن.واقع شدهbe in a place ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|