برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میم نون

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نسبت: هنگ
تناسب: آهنگ
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 فاعل: کننده
مفعول: کنیده
فعل: کنش
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

3 فاعل: کننده
مفعول: شونده
فعل: کنش
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

4 روند ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

5 روند ١٣٩٨/١٢/٢٥
|