برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی قربان زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیرتشخیصی ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

2 ناواکنش ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

3 بی‌خیال شدن، رها کردن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

4 در حال باز شدن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

5 با کسی صادق بودن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

6 بستری شده ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

7 بلندپرواز باشید ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

8 طرحواره شناختی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

9 تک علیتی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

10 سوگیری در برابر شواهد مخالف ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

11 مخالف ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

12 قضاوت عجولانه ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

13 اتاق جانبی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

14 می‌تونه به معنی �شنود� هم باشه:
He is wearing a wire
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

15 در روان‌شناسی: دوره ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

16 مخفف Cognitive Behavioural Therapy به معنی رفتاردرمانی شناختی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

17 انعطاف ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

18 محصولات آسان‌خرید ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

19 تمایل به خطرپذیری ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

20 Edge case ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

21 محصول تفریحی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

22 اشتغال کاذب ١٣٩٩/٠١/١٧
|

23 مسئول دفتر ١٣٩٩/٠١/١٧
|

24 ژنومیک ١٣٩٨/٠١/٠٩
|