برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم
به نام حضرت دوست
که هرچه هست از اوست

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوالعلیم

money chek : چک پول...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

2 هوالعلیم

اُبُهَّت : عظمت ، وقار ، هیمنه ، باشکوه...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

3 هوالعلیم

هیمنه : عظمت ، وقار ، بزرگی ، اُبُهَّت...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

4 هوالعلیم

جلوه : به منصه ظهور رسیده ، نمایان ، تابان ، شکوه و جلال ، فرّ و حشمت ، زیبائی ویژه ، اُبُهَّت ، عظمت ، وقار ،هیمنه ، تابش ، درخشش...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

5 هوالعلیم

گاهاست : یک وقت( یوقت) ؛ شاید ؛ لابُد ؛ ...
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

6 هوالعلیم

بلوا : آشوب ؛ فتنه ؛ جنجال ؛ هنگامه ؛ هیاهو ؛ غوغا...
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

7 هوالعلیم

جنجال : بَلوا ؛ غوغا ؛ هیاهو ؛ فریاد ؛ تَنِش ؛آشوب ؛ هنگامه...
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

8 هوالعلیم

گاله در کردن : شانه خالی کردن اززیر بار مسئولیت
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

9 هوالعلیم

بوسوره : ( بُسوره) : اصفهانیها به پدر زن ، ونیز پدر شوهر ،بوسوره میگویند
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

10 هوالعلیم

خارسو : اصفهانیها به مادر زن ، ونیز مادرِ شوهر ، خارسو میگویند
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

11 هوالعلیم

وُتَیرِه : نماز نافله عشاء است وآن ۲رکعت نشسته (چهار زانو )است . در رکعت اول سوره حمد و سوره واقعه ودر رکعت دوم سوره حمد و سوره توحی ...
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

12 هوالعلیم

پیپ : (PIPE):لوله؛ چُپُق غربی ها
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

13 هوالعلیم

شمیم : نسیمی که به مشام میرسد ؛ رایحه
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

14 هوالعلیم

رایحه : نسیم
رایحه خوش ؛ نسیم عطرآگین
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

15 هوالعلیم

دبه درآوردن : بد قولی کردن ؛ متعهد نبودن به عهد و پیمان ؛ وادنگ آمدن
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

16 هوالعلیم

وادنگ : دبه ؛بدقولی

وادنگ آمدن : دبه کردن ؛ بد قولی کردن ؛ زیر حرف زدن ؛ سخنی را گفتن و سپس انکار آن سخن...
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

17 هوالعلیم

ندزد و نترس : کار خلاف نکن و نگران مجازات هم نباش

١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

18 هوالعلیم

دزدی نکنید ونترسید

در اصطلاح عامیانه میگویند: ندزد و نترس
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

19 هوالعلیم

إرحَم تُرحَم : رحم كن تا به تو رحم شود
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

20 هوالعلیم

گالش : کفش لاستیکی ضد آب که معمولاً کشاورزان یا افرادی که حرفه آنان با آب یا گل ولای سروکار داشت به پای میکردند .
البته بیشتر اوق ...
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

21 هوالعلیم

بیفروز ؛ روشن کن : فروزان کن
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

22 هوالعلیم

دست به سر کردن : ردّ کردن : راندن مزاحم با نیرنگ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

23 هوالعلیم

دستِ کم گرفتن : بی ارزش شمردن : حقیر دانستن
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

24 هوالعلیم

دستِ کم: حدِّ کم : حدِّ پائین : کمترین میزان ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

25 هوالعلیم

بالا خانه : اطاقي كه روي پشت بام ساخته شده است ؛ عمارت فوقانی ساختمان. ..
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

26 هوالعلیم

راه بُردار :راهبر ؛ بلد ِ راه ؛ دانای کار ...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

27 هوالعلیم

فرد :یگانه ؛ وحید ؛ بی نظیر ؛ یکی یکدانه ؛ کس ؛ بیکس ؛ تنها ؛ شخص ؛ طاق( مقابل جفت)مثل اعداد فرد:5_3_1 ؛(عددهای زوج:6_4_2 )....
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

28 هوالعلیم

هشتی : فضائی چند ضلعی که ورودی مشترک چند باب خانه در قدیم بوده است....
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

29 هوالعلیم

خَرِه : khare : تكیه کلام اصفهانیها در گفتگوهای دوستانه وخودمانی...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

30 هوالعلیم

وخی : ( وخیز) ،(ورخیز) ، در گویش اصفهانی یعنی: برخیز ؛ بلندشو
وخی تا بِریم :(وخیز تا بِریم) : برخیز تا برویم...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

31 هوالعلیم

کریاس : شاه نشین ...
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

32 هوالعلیم

بهار خواب : مکانی مرتفع در خانه مثل ایوان یا پشت بام برای استراحت وخوابیدن در فصلهای بهار وتابستان....
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

33 هوالعلیم

جاهلیت ِِمُدر ن :(جاهلیت نوین ):جاهلیت عصر جدید؛ پَسرَفت جوامع انسانی ، بخصوص جوامعِ غربی در معنویات؛ خدا ستیزی و دین گریزی عده ای د ...
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

34 هوالعلیم

جاهلیتِ نوین: ( جاهلیت ِمُدرن) : جاهلیت عصر جدید؛ پَسرَفت جوامع انسانی ، بخصوص جوامعِ غربی در معنویات؛ خدا ستیزی و دین گریزی عده ای ...
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

35 هوالعلیم

میرزا : میرزاده ؛ امیرزاده ؛ شاهزاده ؛ ( همان آقازاده خودمان😜😁😝) ؛ منشىي ؛ عریضه نویس ...
همچنین به کسی که مادرش سیده باشد،می ...
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

36 هوالعلیم
گریبانگیر ؛ مبتلا ؛ دچار ؛ درگیر ؛ گرفتار

مثال : ظلم مکن که گریبانگیر خودت میشود(یعنی ظلم مکن که به ظلم دچار میشوی)⬅(ظلم مکن که گ ...
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

37 هوالعلیم

گیوه : کفش سُنتی
١٣٩٩/٠٣/١١
|

38 هوالعلیم

اُرُسی :در اصفهان به کفش ، ارسی میگفتند.

اُرُسی : به درب و پنجره های مشبک و دارای شیشه های رنگی که به سمت حیاط خانه های قدیمی ...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

39 هوالعلیم

حادق : همان حاذق است كه در گویش عامیانه (ذ) به (د) تبدیل شده است.
حادق : تیز هوش ؛ حواس جمع ؛ استاد ؛ زیرک...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

40 هوالعلیم

حاذق : تيز هوش ؛ حواس جمع...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

41 هوالعلیم

جار : ندا ؛ سروصدا ؛ فریاد ؛صدا کردن ؛؛ چلچراغ ؛؛ مجاور ؛ همسایه ؛ بحث کردن...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

42 هوالعلیم

هُرم : حرارت ؛ گرمی ؛ تَف
هُرمِ هوا : گرمای هوا
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

43 هوالعلیم

تف : حرارت ؛ گرما ؛ هُرم ؛....
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

44 هوالعلیم

قمپوز : ادعای بی اساس؛ رجوع شود به قمپز در کردن
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

45 هوالعلیم

قمپز : بزرگنمایی ؛ رجوع شود به قمپز درکردن
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

46 هوالعلیم

قمپز درکردن : لاف بیهوده آمدن ؛ ادعای واهی داشتن ؛بزرگ نمائی کردن ؛


قمپز یا قمپوز در اصل �قپوز� بوده است که نام توپی است ...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

47 هوالعلیم

ضعیفه: (در قدیم ): زن ؛ زوجه
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

48 هوالعلیم

ملا کاغذ ی : باد بادک
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

49 هوالعلیم

گُشنه : گرسنه ؛کسی که احتیاج به غذا دارد

تشنه : کسی که احتیاج به آب دارد
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

50 هوالعلیم

دیزی : ظرف سنگی یا فلزی یا سفالیِ مخصوص پختن آبگوشت.

همچنین به آبگوشتی که در دیزی پخته شود نیز دیزی میگویند...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attack
• The cat attacked the mouse.
• گربه بطرف موش حمله ور شد
١٣٩٩/٠١/١٧
|