برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وحید محمدپور

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 consistent
• Her writing style is consistent across all her novels.
• سبک نوشتن او در تمام رمانهایش ثابت است.
١٣٩٨/٠٢/٢٨
|