برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی کاظمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قد دراز ، قد بلند ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

2 هر روز ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

3 لحظه قطعی
اصطلاحی در عکاسی که انری کارتیه برسون آن را بیان کرد.
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 چیزی(هایی) که اهمیت دارد. ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

5 همسو کردن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

6 مجلس رقص ١٣٩٩/٠١/١٩
|

7 تلفیق کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

8 كاردار ١٣٩٩/٠١/١٩
|

9 کلاه عید پاک ١٣٩٩/٠١/١٨
|

10 کسری از ثانیه ١٣٩٩/٠١/١٦
|

11 بی دوا ١٣٩٩/٠١/١٣
|

12 برای تأکید بر اینکه شما در مورد چیزی شوکه هستید یا اینکه نباید انجام شود.
همین فکر ، این تصور
١٣٩٩/٠١/١٣
|

13 ورم چرکی ، دمل ١٣٩٩/٠١/١١
|

14 مرکز تغذیه ١٣٩٩/٠١/١١
|

15 سنگدل ١٣٩٩/٠١/١١
|

16 پوچی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

17 پیروی کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

18 دنبال کسی رفتن
کسی را همراهی کردن
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

19 به حال خود بودن
گوشه گیر شدن
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

20 فیلم های ناطق ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

21 اگه اشتباه نکنم ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

22 هنوز در مسیر درستش قرار نگرفته ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

23 بیان کردن چیزی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

24 اعتقاد به رستگاری همه ی افراد بشر ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

25 فاقد ملیت
بی کشور
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

26 تسویه حساب
ترتیب دادن مبارزه
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

27 دنبال کردن اتفاقات ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

28 خیابان گز کردن, در گردش بودن, سلانه سلانه راه رفتن, سلانه سلانه روی, سیار بودن, قدم زدن, قدم زنى, قدم زنی, پرسه زنی, گردش ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

29 رساندن شخص به مقصد ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

30 حافظت بد نیست ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

31 به خودم مربوط هست ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

32 پس به این ترتیب بی حساب شدید ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|