برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وحید صاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تهمت زدن عمل زنا و یا لواط به کسی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|