برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید وحید طباطباییان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گونه ادبی_ گونه سینمایی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

2 زن گرایی ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

3 همسان پنداری_ یکسان پنداری ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

4 همنشینی_ نشست و برخاست ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

5 مخاطب ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

6 تکه موسیقی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

7 قطعه صوتی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

8 درتیررس ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

9 زود هنگامی_ زودآیندی ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

10 زود هنگام ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

11 نشاط آور ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

12 تکان دهنده ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

13 رو در رو شدن ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

14 جداگانه ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

15 غر غر کردن_ غر زدن ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

16 ترکیب تناقضات ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

17 در بند ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

18 نابرابری_ بیداد ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

19 پی در پی ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

20 بدقواره ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

21 کنش ناپذیری ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

22 گرگ سانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

23 اندک_ ناچیز_ نادیدنی ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

24 ویژگی پردازی کردن ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

25 ویژگی پردازی ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

26 ویژگی پردازی کردن ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

27 سابقه داشتن_ عقبه داشتن_ پشتوانه داشتن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

28 مهار نشدنی_ مهار ناشدنی_ مهار ناپذیر ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

29 پوست انداختن_ دگرگونه شدن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

30 (در مقام) خواهان بودن_ خواستار شدن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

31 افسون شده ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

32 ریشه کن کردن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

33 بهره‌کشی از سیاهان
سینما: بدنمایی سیاهان
١٣٩٩/٠٢/١١
|

34 سینما: آبکی_ در پیت_ بنجل ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

35 در آستانه مرگ ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

36 آخر خط- در حدمرگ (عامیانه) ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

37 برون ریزی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

38 گرفتن (شکم)_ دل درد_ شکم درد ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

39 مشکوک ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

40 آبستنی_ زایمان ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

41 روی هم رفته ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

42 سرسری نگریستن ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

43 دلداده ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

44 رنگی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

45 سرکوبگر- سرکوبگرانه- سرکوبگرایانه ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

46 برون ریزگرایی ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

47 نمونه بارز ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

48 گونه پذیر ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

49 میان دار_ میان گیر_ واسطه ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

50 زاغه نشین ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

51 طاقت فرسا-توان فرسا ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

52 بنیاد برافکنانه_ ساختارشکنانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

53 ویژگی دار- ویژگی دارانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

54 از نگاه...، از دیدگاه... ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

55 ممنوعیات- محرمات ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

56 (به عنوان فعل) موقعیت دادن (به کسی)- شانس انجام کار ی را به کسی دادن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

57 ذلیلانه، قابل دلسوزی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

58 Peep show: نمایشگاه زنان برهنه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

59 Peep show: نمایش زنان برهنه- تماشای برهنه شدن زنان ١٣٩٩/٠١/١٧
|

60 وقار_ ابهت ١٣٩٩/٠١/١٧
|

61 حدس زدن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

62 ابهام آمیز
١٣٩٩/٠١/١٧
|

63 برگه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

64 نادیده انگاشتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

65 تحریم کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

66 پر شور، سوزان (صفتی برای عشق) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

67 شرارت ١٣٩٩/٠١/١٦
|

68 دستاویز قرار دادن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

69 پیدایش- ظهور ١٣٩٩/٠١/١٥
|

70 مفو (در متن های عامیانه) ١٣٩٩/٠١/١٥
|