انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دست تقدیر زند بر سر سودایی ما
دست حق آمدوزدبردل شیدائی ما

درشب حادثه چون نازوتبسم کردی
یدبیضای تو باد عروه وثقایی ما

ای که دستت ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

2 یعنی انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند.
نه تنهااجازه نمی گیردبلکه اجازه دست تصرف هم دارند. بطورمثال؛ عدم دخل تصرف در ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

3 یعنی نازکردن
اوج بندگی است
خدا می بخشد بنده ناز می کند.
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

4 آب کم جو تشنگی آور بدست
خیرتودربستراین چالش است

ای که آب وگل سرشته قامتت
آب و گل را آدمیت قابل است
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

5 یعنی فراخوانده شده
دعوت شده
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

6 یعنی
شرافت انسان به قابلیت‌های اوست
کمال انسان ادب
کمال ادب علم
کمال علم عمل
کمال عمل اخلاص
کمال اخلاص تسلیم
کمال تسلیم رضاست. ...
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

7 مفهوم آب کم جوتشنگی آوربدست/جان تو اکسیرناب باطنست!؟.... یعنی لذتی که از استراحت، نوشیدن و خوردن به ما دست می‌دهد نسبت مستقیم با شدت خستگی و تشنگی و ... ١٣٩٨/٠٢/١١
|

8 آب کم جو تشنگی آور بدست
جام می اکسیر ناب باطن است

ای که آب وگل سرشته قامتت
آب و گل را آدمیت قابل است
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

9 تضمین از آرایه‌های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است.
تاکی غم وصال بسوزدمراجگر
از استادحبیب الله طاهری در کتاب سیمای ...
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

10 فضل تو ظاهر است بر همه کس
کرم تو ز فضل تو اظهر.
سوزنی.....
******
انسانهای بزرگ مانندخورشیدند
برای تابیدن از کسی اجازنمی گیرد.
...
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

11 من به عشق نام تو سامان گرفته ام،آقا
قسم به عصر ظهور ت زمان گرفته ام آقا

به پاس آمدنت جانا دیده صیدره کردم
نشان تو را ز طراوت باران گرفته ...
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

12 خداوند فرمود:من دوست دارم خودم رادرقامت انسان ببینم.
عجل علی ظهورک
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

13 روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

سازسفرکرد ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب زآب ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

14 روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

سازسفرکرد ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب زآب ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

15 سوگند به عصاره هستی
آهنگ گام های آمدنت رابا نوای خوشایند قلبم تنظیم کرده ام.
.......
سوگندبه عصرظهورت زمان گرفته ام، آقا
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

16 یعنی شمشیر ی که، بایک ضربت دوکارکرد به همراه
دارد، باتوجه به اینکه حکم انسان کامل مثل خودامام، معصوم وبه دور از خطاواشتباه بوده، به محض اجرای ...
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

17 یعنی شمشیر ی که اگر در دست انسان کامل باشد، بایک ضربت دشمنان راتطهیروبه درک می فرستد.
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

18 روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد
مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش فتاد

سرشار زآب ...
١٣٩٧/١٢/١٧
|

19 ضعیف ولاغرو شکسته شده،
اصطلاحا، پوست واستخوان شده
١٣٩٧/١٢/١٦
|

20
[زمین شناسی] منشور پیچیده در بسیاری از نرم تنان، به منشوری گفته می شود که از تارچه هایی تشکیل شده که از یک محور منشعب می شوند
١٣٩٧/١٢/١٣
|

21 یعنی منشور
..... رنگ از جنس نور بوده و مستقل از آن نمی باشد. تمام رنگ هایی که می بینیم، به واسطه پرتوهای نور وارده به چشم ماست. تمام اشیاء به واس ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

22 خوانش براساس عقل
خوانش براساس دل
خوانش عقلی همان سیر آفاقی است (معرفت فکری)

خوانش دلی همان سیرانفسی است(معرفت شهودی)

آنکه باعلم ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

23 فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
.......................
فطام درجدول اعداد ۱۳۰
فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵
تعداد آیات فاطم ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

24 فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
.......................
فطام درجدول اعداد ۱۳۰
فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵
تعداد آیات درقر ...
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

25 شناخت، حس الیقین
علم الیقین
علم حصولی، عین الیقین
علم حضوری، حق الیقین

١٣٩٧/١٢/٠٢
|

26 نقطه ی عطف آدمی، قلب تپنده اوست. ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

27 یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش را در راستای عقل فطری اش هدایت کند.به عبارت بهترکسی که
بتواند ذهن ناخودآگاهش راباضمیرخودآگاهش همسونماید.
***مثب ...
١٣٩٧/١٢/٠١
|

28 زمزمه ای حاکی از محبت
ای سوخته ی سوخته ی سوختنی
عشق آمدنی بود نه آموختنی!
١٣٩٧/١١/٣٠
|

29 A murmur of affection
درس معلم ار بودزمزمه محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
١٣٩٧/١١/٣٠
|

30 یعنی، من شهر علم هستم ١٣٩٧/١١/٢٨
|

31 یعنی ناودان طلایی کعبه
به تعبیر بهتر
***آبشار رحمت***
***شافی آلام***
١٣٩٧/١١/٢٧
|

32 یعنی کعبه تا عنان آسمان امتداد دارد.
وازهمه نقاط زمین وآسمان قابل رویت است.....
حطیم؛ شریفت ترین جای مکه
آدم؛ اشرف مخلوقات
وقبله؛ بل ...
١٣٩٧/١١/٢٦
|

33 یعنی بنای کعبه ١٣٩٧/١١/٢٦
|

34 یعنی ازمن بپرسید قبل ازاینکه من ازبین شما بروم...It would be me if I
wanted to go away
من راههای آسمان را بهتر از ز ...
١٣٩٧/١١/١٧
|

35 اشاره دارد به اشراف کامل مقام ولایت به امورغیبی ...از من بپرسید قبل از آنکه مرانیابید. ١٣٩٧/١١/١٧
|

36 پشت كتاب جرج جرداق مسيحي:
O'Ali, If I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot
...
١٣٩٧/١١/١٥
|

37 یک سیب بنای هجرت آدم شد
سرچشمه حکمت بنی آدم شد

آن میوه نامراد جنات نعیم

اسباب هبو ...
١٣٩٧/١١/١٤
|

38 یعنی به راستی امام خمینی(ره )سیداسفار اربعه است. ١٣٩٧/١١/١١
|

39 من یکی دو نفس ازعمرم باقی نمانده‌است امیدوارم دربستر مرگ طبیعی نمیرم زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد شاید مرگم باعث خدمتی شود.
سیدالسفراءالثقلین ( ...
١٣٩٧/١١/١١
|

40 یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت
دهه بیداری
دهه ایستادگی
دهه سازندگی
دهه بالندگی
یعنی درحدود پانصدماه
یعنی چهارده هزار و ششصدروز
...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

41 یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت
دهه بیداری
دهه ایستادگی
دهه سازندگی
دهه بالندگی
یعنی درحدود پانصدماه
یعنی چهارده هزار و ششصدروز
...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

42 یعنی تطابق
سال خورشیدی
با ماه ایرانی
درروزالهی
روزی هرروزه ازیزدان گرفتن مفت نیست
روزی ازعمر توگیرد درعوض روزی دهد
--------؛ -؛؛ ...
١٣٩٧/١١/٠٨
|

43 رمز چهل سالگی درجدول اعداد ١٣٩٧/١١/٠٧
|

44 یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله
بهمن، ماه پیروزی
امسال، سال چهلم انقلاب
........................
۲۲/بهمن/۱ ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

45 یعنی زن و مرد ازدوتایی هایی است که به لحاظ جنسیت ضد هم هستند ولی ضرورتا"درکنار هم به آرامش می رسند،جالبتر اینکه هردوبرای رشد وکمال زندگی مشترکشان ت ... ١٣٩٧/١١/٠٣
|

46 روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد
مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش فتاد

سرشار ا ...
١٣٩٧/١٠/٣٠
|

47 یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله
بهمن، ماه پیروزی
امسال، سال چهلم انقلاب
........................
۲۲/بهمن ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

48 روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب ا ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

49 ..... خداوند از راه هدایت تشریعی و شجره نبوت و ولایت هم خود را پدیدار ساخته است....
از امام صادق(ع)روایت شده است که منظور از �مثل نوره...� ما اه ...
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

50 ثقلین
رابطه بین اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) و قرآن کریم، رابطه ای ریشه ای و اساسی است. آنطور که از روایات معصومین(ع) بر می آید اهل بیت قرآن ناطق ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

51 اسناد حدیث
این حدیث شریف خطوط مهمی را در برابر مسلمانان ترسیم می کند که به قسمتی از آن ها اشاره می شود:۱. قرآن و اهل بیت (علیه السّلام) همیشه همرا ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

52 روزی که تیغ ملامت برقامتش نشست
دستی زبهر عنایت برشانه اش نشست

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش نشست

آنگاه زآ ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

53 مرغ خوش الحان. (ناظم الاطباء) ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

54 چون تیغ آفتاب برقامتش نشست/
ذکری زباغ خزان بخاطرش نشست
عزم سفرکردودامن کشان برفت
آنجاکه شمیم وصال درباورش نشست

تاجام عشق بر لب عطشان ...
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

55 بُته جـِغّه، نقش سرو سرافکنده که نشانه ایران و ایرانیان است. بته جغه نقشی است که در تاریخ هنرهای سنتی همیشه مورد توجه بوده و در تزیین انواع صنایع دست ... ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

56 کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم
پشت دانایی اردو بزنیم
دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خو ...
١٣٩٧/١٠/٢١
|

57 - مکنونات ضمیر ؛ آنچه در درون انسان نهفته باشد و شرح آن برای دیگران ممکن نباشد.... مانند راز گلسرخ ١٣٩٧/١٠/٢١
|

58 ... علم نور است و در قلب کسی قرار می‌گیرد که خداوند تبارک و تعالی هدایت او را اراده فرموده باشد. بنابراین اگر علم می‌خواهی ابتدا باید حقیقت عبودّیت ( ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

59 برای نور تعریف های مختلفی آورده ‏اند بعضی از این تعاریف فقط بر نور حسی دلالت دارد مانند این که گفته‏ اند نور پرتوهایی است که پراکنده می‏شود و به دیدن ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

60 مصداق هایی چون
عقل، علم، ایمان، پیامبر، امام هدایت و...هم نور نامیده شده‏ اند ولی نور بودن همه این موجودات به نور حقیقی برمی‏گردد که ذات لا یزال ...
١٣٩٧/١٠/١٢
|

61 نور در متون دینی بر مصادیق گوناگونی اطلاق شده است این مصادیق طیفی از موجودات را شامل می‏شود که یک طرف آن نور حسی و طرف دیگر آن ذات خداوندی است... دیک ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

62 با توجه به مصادیقی که در متون دینی برای نور ذکر شده است نمی‏توان با این تعاریف همه آن ها را تفسیر کرد تعاریف فوق نور را محدود به نور حسی می‏کنند بناب ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

63 تعریف مشهور دیگری که برای نور آورده ‏اند این است که نور چیزی است که به ذات خود ظاهر باشد و غیر را هم ظاهر سازد، مانندطلیعه فجر که دیده می شود و روشنی ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

64 قبر حضرت فاطمه در روضه
بنابه نقلی قبر شریف حضرت فاطمه علیها السّلام در همین مکان مقدس قرار دارد؛(بین بیت پیامبر صلی الله علیه وآله و بیت فاطمه زهر ...
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

65 قبر حضرت فاطمه در روضه
بنابه نقلی قبر شریف حضرت فاطمه علیها السّلام در همین مکان مقدس قرار دارد؛(بین بیت پیامبر صلی الله علیه وآله و بیت فاطمه زهر ...
١٣٩٧/١٠/٠٧
|

66 .... امنیت شهرها از یک سو در گرو همه ویژگی های زندگی سعادتمند و همراه با عدالت ، عزت و رفاه است و از سوی دیگر، به آبادانی و روی آوردن به امور سودبخش ... ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

67 هدف خداوند برای قرار دادن مکه به عنوان محل اجتماع مردم جز با امنیت و فراوانی نعمت تامین نمی شود. برخی نیز بر آنند که وجود امنیت ، زمینه ساز عبادت مرد ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

68 یعنی به راستی امام خمینی(ره )سیداسفار اربعه است. ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

69 دوتایی هایی که برای یکدیگر ضروری هستند و باید به تعادل برسند تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشد و کمال هر دو شوند.

هرمردوزن چونان نوک یک خودنوی ...
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

70 یعنی مردان به منزله آسمان هستند.،
....پس ای آسمان ببار
تااهل زمین شکوفه های
خود را نثار نگاه آسمانیت کند.
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

71 یعنی ساختن یک زندگی مشترک همراه با آرامش و با بهترین حالت ممکنه.....
هرمردوزن چونان نوک یک خودنویسند

سرمشق زیبای سرشت خود نویسند

...
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

72 زن ومرد ازدوتایی هایی است که برای یکدیگر لازم وضروری هستند وبایدبه تعادل برسند، به عبارتی هم کفوباشند
تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشدوکمال هردو ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

73 شکافی که در نوک خودنویس تعبیه شده
اولاموجب تقسیم جوهر بطور مساوی می شود،دوما، نویسنده بافشار دادن می تواند جوهری که از مخزن قلم حرکت کرده را بر ر ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

74 یعنی احساس زیبایی در اوج سختی

خوشازوجی که همچوخودنویسند
هوای سرپناه خود نویسند

بهار همدلی شد گوهر عشق
شکوه سرمدی بر خودنویسند
١٣٩٧/٠٨/١٧
|