برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یحیی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Implantation
جایگزینی بلاستوسیت در رحم
١٣٩٨/١١/٠٨
|

2 وصف نشدنی ١٣٩٨/٠٨/١٧
|